Latest News

- P35 Deadline
14 Feb, 2018
File and pay your Return on ROS before the P35 deadline of 23 February 2018.

- New NKC website coming soon
12 Feb, 2018
We are currently in the process of developing a brand new NKC website. Watch this Space!!

- NKC & Accounting for Growth
01 Jan, 2018
NKC & Accounting for Growth join forces to offer enhanced range of services.
Symbole I Skróty

SYMBOLE i OZNACZENIA WAŻNE W PROWADZENIU FIRMY W IRLANDII

Już od samego początku prowadzenia działalności gospodarczej zorientują się Państwo, iż nieodzowna jest znajomość podstawowych terminów i skrótów, zarówno w komunikacji z Urzędem Skarbowym jak i z naszymi zleceniodawcami oraz z samymi pracownikami.

Poniżej przedstawiamy te określenia, z którymi będziecie mieć Państwo do czynienia już od samego początku Waszej działalności lub pobytu w

Skróty

PPS (Personal Public Service) - Numer ubezpieczenia społecznego podobny do polskiego numeru PESEL. Nadawany jest automatycznie wszystkim dzieciom urodzonym w Irlandii. Polscy obywatele przyjeżdżający do Pracy w Irlandii lub zakładający w tym kraju działalność gospodarczą muszą uzyskać numer PPS, który pojawia się na większości dokumentów i jest niezbędny np. do uzyskania kredytów podatkowych.

PAYE  System (Pay As You Earn- Płać Kiedy Zarabiasz)- system odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy dokonywany przez pracodawcę

RCT (Relevant Contracts Tax)- Podatek obowiązujący w przemyśle budowlanym, mięsnym i leśnym. Wynika on z relacji pomiędzy zleceniodawcą (generalnym wykonawcą) a podwykonawcą. Powstanie takiej relacji musi być zgłoszone do Urzędu Skarbowego (Revenue) celem uzyskania karty C2 dla podwykonawcy oraz pozwolenia (autoryzacji) dla zleceniodawcy na wypłatę pełnych kwot należności. W skrócie- jeśli firma (np. polska firma budowlana) pracuje na zlecenie wykonawcy irlandzkiego bez karty C2 to otrzyma jedynie 65% należnej jej zapłaty wyszczególnionej na fakturze. Pozostałe 35% jako RCT zostanie przekazane przez generalnego wykonawcę do Urzędu Skarbowego. Kwotę tą najczęściej odzyskamy bilansując ją z naszymi należnościami wobec Urzędu (np. VAT-em, płatnościami PRSI, itp.).

C2, Karta C2- karta dla podwykonawcy obowiązująca w trzech sektorach: budowlanym, mięsnym oraz leśnym. Karta ta jest wydawana imiennie przez Urząd Skarbowy dla przedstawiciela firmy, która będzie realizować kontrakt jako podwykonawca w jednej z trzech wymienionych wyżej dziedzin. Brak karty skutkuje zapłatą jedynie 65% należności przez generalnego wykonawcę/ zleceniodawcę (patrz RCT powyżej). Jeśli Państwa firma nie posiada jeszcze karty C2 prosimy o jak najszybszy kontakt z NKC w celu uruchomienia koniecznej procedury. 

PRSI- Pay Related Social Insurance- odpowiednik polskiego ZUS-u. W roku 2006 składka na ubezpieczenie społeczne w Irlandii rozkłada się pomiędzy pracodawce i pracownika w następujący sposób:

Emergency Tax (podatek awaryjny)- podatek w wysokości 42% naliczany pracownikom, dla których pracodawca nie otrzymał zaświadczenia o wysokości kredytów (Certificate of Tax Credits) oraz o wysokości limitów podatkowych na dany rok podatkowy. Podatek ten jest również naliczony osobom, które nie przedstawiły pracodawcy swojego numeru PPS.

Certificate of Tax Credits (Zaświadczenie o kredytach podatkowych)-  zawiadomienie wystawiane przez Urząd Skarbowy (Revenue) dla pracodawcy w celu poinformowania go o limicie stawki podstawowej, kredytach podatkowych i stawce podatku. 

Tax credits (kredyty podatkowe) - Kwoty pomniejszające należny podatek, ustalane indywidualnie dla każdej osoby przez Urząd Skarbowy (Revenue), uzależnione od sytuacji osobistej (np. od stanu cywilnego pracownika)

Formularze

P45 - formularz wystawiany przez pracodawcę dla pracownika, który kończy swoje zatrudnienie w danej firmie. Powinien być on przekazany nowemu pracodawcy w celu uniknięcia płacenia podatku awaryjnego. Stanowi on również podstawę do uzyskania pewnych świadczeń społecznych.

12A- roczne rozliczenie podatku dla pracowników w systemie PAYE. Jest to rozliczenie dochodu, kosztów i zysków kapitałowych na rok do 31 grudnia. Jest także stosowany przy wnioskowaniu o kredyty podatkowe, ulgi i zwolnienia

P50 - formularz stosowany przy ubieganiu się o zwrot podatku z Urzędu Skarbowego w przypadku pozostawania bez pracy

P60 - formularz wystawiany dla pracownika przez pracodawcę , potwierdzający szczegóły pensji, podatku, i odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) dotyczących pracownika w danym roku podatkowym. Formularz musi być wydany wszystkim zatrudnionym pracownikom do 31 grudnia każdego roku. 

P21- dokument wydawany przez Urząd Skarbowy, przedstawiający ostateczne zobowiązanie podatkowe. Jeśli podatnikowi przysługuje zwrot podatku powinien wypełnić formularz P12 i wysłać go do lokalnego Urzędu Skarbowego razem z formularzem P60 i stosowną dokumentacją, w celu otrzymania formularza P21. Jakakolwiek należna nadpłata będzie zwrócona przez Urząd Skarbowy. 

NKC Business & Taxation Consultants Limited is registered to carry on audit work in Ireland and the UK by the Institute of Chartered Accountants in Ireland. Details about our audit registration can be viewed at www.cro.ie/auditors for Ireland and www.auditregister.org.uk for the UK under reference number AI3013160. NKC Business & Taxation Consultants  is also authorised to carry on investment business by the Institute of Chartered Accountants in Ireland.